SITE MENÜ
Kategoriler
Karaçay-Malkar [21]Kültür [6]Genel [2]
Istatistik

Toplam çevrimiçi : 1
Ziyaretci: 1
Kullanici: 0
Anasayfa » Makaleler » Karaçay-Malkar

KARACAY ALGISHLA
BOZA ALĞIŞ


Alğış ayak, tolu ayak,
Alğışlada bolayık.
Alğış ketmesin,
Karğış jetmesin,
Süymegenleribiz kibik Allah etmesin.
Oy, bu boza toyum bozadı,
Aç karnına jazadı.
Kuruğan çöpnü başıdı,
Nasıplını aşıdı.
Munu etgenni on barmağından bal tamsın,
Çırdısından jav tamsın.
Anı süymegenni eki közünden kan tamsın.
Anı süymegenni da
Kamiçi ururğa bilegi bolmasın,
Allah’dan tilegi bolmasın,
Atha minerge butu bolmasın.
Anı süymegen jardan ketsin da, suvğa tüşsün,
Andan çıksın da kurusun,
Tığırıkla sayın ulusun.


CORA BOZA

Caş tuvsa, kız tuvsa da, adam bir ullu palahdan kutulsa ne da birahşı işni
başlannganına atap, boza etedile, coralap.

Cora boza tola kelsin,
Kartha, caşha cete kelsin.
İçgenlege savluk bersin.
Töre, adet bolup körsün.
Cora boza içilsin da,
Koldan kolğa cürüsün da,
Külkü, oyun tögülsün da,
Kayğı, kavğa bölünsün da,
Bizge hurmet berilsin da.
Bozabız a tarkaymasın,
Tamatabız kartaymasın.
Anı beti sarğalmasın,
Eki közü aralmasın,
Aman işge baralmasın.
Coralağan bozabıznı,
Koruvlağan törebizni,
Ariuvlanngan çarhıbıznı
Karıuvu, küçü köp bolsun da,
Cete kelsin ömürlede.

* * *

Aytılğan cerden alğış ketmesin,
Arı karğış jetmesin,
Aman adam aythanlay Allah etmesin.
Bardı Baçah Tosthan,
Keldi Çaçah Tosthan.
Tosthanlay tolayık,
Ayaknı kolğa alayık.
Tilibiz bla calayık,
Karnıbızğa salayık.
Maka kölden sekirse,
Cilan suvdan sızğırır.
Koçhar töşde makırsa,
Cuğutur tavğa çakırır.
Kara malnı kayğısın
Kışda körgen bolayık.
Mal başını hayırın
Sora suray turayık.
Ekibizde eki ögüz,
Ekisi da tengiş ögüz.
Eki ariuv cılmı ögüz,
Cılmı biçen salayık,
Koş nögerle bolayık.
Tögerek törtgül ındırlarıbız,
Katı bişgen gırcınlarıbız,
Katınla süzgen gumullarıbız,
Kişile urğan cavlarıbız,
İgileni esgereyik,
Tengşiletip köreyik,
Şavel köznü kamatsa da,
Suvukluknu bilmeyik.
Bozalı ingir coluksa va –
Oynay, küle bileyik!

* * *

Ahşı, ahşı tirelgensiz,
Süyek-sayak kemirgensiz,
Aşay-içe semirgensiz,
Kızlağa bal emizgensiz.
Endi va men söz aytama,
Koluma goppan alama,
Suvsapma men, caşla,
Sizni bla kanama!
Ma kolumda ayağım,
Anı içine karayım.
Tilim bla calayım.
Sizni igige sanayım.
Tenglerim a köpdüle,
Eteklerine töksünle,
İçalmayın kıynalsala,
Nögerlege bersinle.
Arı, beri demegiz,
Toyğa ertte keligiz,
Kızıuv şişlikle bla
Bir birigizni tergegiz.
Ey, tergegiz, tergegiz,
Suvsuz içgi berigiz,
Oyunnga kuvat salığız,
Kuvanç bla kalığız.
Men a alğış ayaknı
Sizni üçün alayım,
Kuvanç ete, kuvana,
Siz aythanlay bolayım.
Ketdi, caşla, bu ayak,
Sizge savluk, esenlik,
Künde künübüz da bılay bolsun.
Katlay-katlay terk kellik!

* * *

Sıncırığız kuruşmasın.
Üydegigiz uruşmasın,
Aman adam bu üyge cuvuşmasın.
Bılanı süymegenni üyü davur bolsun,
Minngen atı cavur bolsun.
Kesi gavur bolsun.
Kolunda mülkü köp bolsun da,
Aşar künü köp bolmasın.
Tiyre, konşu süymey ese –
Bir zamanda da ongmasın.
Tolu saban süre ese da,
Cıyar künü bolmasın.
Tögerekge karay ketip,
Borbayları kırılsın,
Tüp erni örge cırılsın.
Uşholları katapalay sırılsın.
Ullu anası Karabalık’da cığılsın.
Caşım ölgendi dep ertten sayın sıtılsın.
Biz a alğış etebiz da, karğış bu üyge cetmesin.
Bu cerden ırıshı ketmesin,
Ahşılık beri bolsun,
Amanlık keri bolsun.
Anı süymegen teli bolsun.
Alığız, caşla, tolu ayaknı,
Bereketli, mong ayaknı,
Törebizge köre ayaknı,
Akıllığa bek ayaknı.
Bu barğan cerge avruv, talav barmasın,
İçalmağan a buhçakların karmasın,
Alğış üyde kaladı.
Etilgen alğış kabıl bolsun,
Eşitgenleni cürekleri sabır bolsun.
Har işibiz tamam bolsun.
Endi keter zaman bolsun!


EKİ ŞUYOH ATLANNGANDA
AYTILĞAN ALĞIŞ

 

Turçu, alan, turayık da,
Elge, curtha karayık.
Elge, curtha karayık da,
Nögerleni sanayık.
Nögerleni sanayık da,
İgilerin alayık.
Atlı bolup atlanayık,
Suv boynunda kantarılıp,
Onov-kengeş bolayık.
Ey, alçı kolğa sıra ayaknı,
Bal betli, tolu ayaknı,
Bereketli, kertme ayaknı,
Anı ızından toklu ayaknı.
Colubuz mamuk bolsun,
atlanayık.
Cüregibiz carık bolsun,
saplanayık.
Colubuzda ahşı ırıshı tabayık.
Turçu, alan, endi kerti turayık.
Ata, anadan ırazılık alayık.

KÖP ZAMANNI BİR BİRLERİN KÖRMEY TURĞAN
BATIRLANI ( NE DA ŞUYOHLANI ) ALĞIŞLARI


Söz tamatadan başlanadı:

Alan, sen kuvanç bla kelding da,
Sağışlarımı böldüng.
Candan-canga şuyohungu
Süyek savluk bla kördüng.
Kuru da sen kele turğun,
Meni bılay köre turğun.
Bügünça, közüme karap,
Savluk-salamatlık sorğun.
Alçı ayak kolungda,
Irıshıng da colungda.
Sabır salğın erninge,
Tap caraşsın cerine.
Bereket da, Teyri’da
Col bersinle Duniya’da,
Seni körgen Ullu Allah,
Meni körsün kuvana.
Endi va içeyik,
Sözden aşha köçeyik.
Şuyohluknu kuvançın
Ömürlede köreyik.

Ekinçisi aytadı:

— Men köp ayta bilmeyme,
Köp ahşılık Allah bersin.
Kesing aythanlay,
Süygen tenging köp cıllanı
Seni kuvançıngı körsün.
Ayaklanı betleri kökge açık kibik,
Cürekleribiz bir birge açık.
Ol nasıpdı da, bizge anı kızğanngan
Bolsun Duniya’da cazık.
Tengim, ayıp etme, caraşdıra bilmesem da, –
Kertisinden aytama, –
Seni bılay körgenime
Ullu şukur eteme.
Duniya’da tatlı tengnge ne cetedi?
Ansız adam caşavnu da ne etedi?
Ma, körese sen, meni
Eki közüm carıdıla,
Sanga süyüp karadıla,
Caş zamannı tanıdıla.
Sav cürügün har kayda da,
Aşıkmağın terk barırğa,
Kuvana turğun har kayda da,
Karap kelir columa.
Baldan tatlı bozanı

Tüz cerine salayık,


 
ÜYDE KUVANÇ BOLSA ETİLGEN ALĞIŞ

Cokdan bar etgen Teyri,
Bardan da cok etgen Teyri,
Har zatha küçü cetgen Teyri,
Carathan canına ırıshı bergen Teyri!
Ol buyurğan kuvançnı eterle,
Bu üynü kölüne ceterle.
Kart da, jaş da kelgenbiz,
Kelirge da kereklibiz.
Kuvançıbız künde da bılay bolsun,
Bu kuvançha kelgen nasıpdan tolsun.
Nasıp halkdan ketmesin,
Kıyınlık anga cetmesin.
Kelgenleni caşavları mamır bolsun,
Acalları sabır bolsun.
Carısınla cürekle,
Kabıl bolsunla ahşı tilekle.
Tüz niyet caşasın,
Zarnı küye aşasın.
Ahşıladan ülgü alayık,
Amanladan keng kalayık

* * *
Bu üyden alğış ketmesin,
Karğış bu üyge cetmesin,
Amanla aythan kibik da Allah etmesin.
Bılağa zarlık etgenni caşavu ongmasın,
Teyri’den tilegi kabıl bolmasın,
Cegerge eşegi bolmasın,
Catarğa töşegi bolmasın,
Cay caylığı bolmasın,
Kış kışlığı bolmasın,
Ömürde tınçlığı bolmasın,
Çırdısı kabınsın,
Eşigi cabılsın,
Üyünde macal kartı abınsın,
Ahırında va bu üyge tabınsın.
Üydegisi uruşsun,
Sanları kuruşsun,
Gıjısı kuv bolsun,
Aşağanı uv bolsun,
Tıyançağı kuturğan suv bolsun.
Sabiyleri ulusun,
Eki közü kurusun,
Kiyimi bolsun cağasız,
Elinde bolsun bağasız.
Kişi barmasın alğışha,
Ölügü atılsın bağuşha.
Allaylağa bu tiyişli tilekdi,
Alay bolurğa da kerekdi.

* * *
Duniya’bız mamır bolsun,
Irıshıbız kalın bolsun,
Süygenleribiz süyerça,
Süymegenleribiz küyerça,
Tobukların tüyerça,
Ayakları abınırça,
Tamakları karılırça,
Cürekleri carılırça.
Ahşılarıbız akıl, iş üyretsinle,
Caşla, kızla da anı etsinle.
Urunup caşayık,
Halal kıyın aşayık,
Bir birge boluşayık,
Allah süygenleden bolayık.

* * *
Bayla kibik da bay boluğuz,
Kengle kibik da keng boluğuz.
Allah’nı süygen kullarına teng boluğuz.
Atlannganda alğa boluğuz,
Uzalğanda malğa boluğuz,
Abınngannga da tıyak boluğuz.
Tıngılağız a, bir sabır etigiz,
Allah acalığıznı sabır etsin,
Ahşı tilekni da kabıl etsin.
Savluk sanığızğa bolsun,
Bereketni cürütgen hareketigizge bla malığızğa bolsun.
İçgen suvuğuz şerbet bolsun,
Cathan cerigiz mamuk bolsun.
Kaçhan kutulmasın,
Kuvğan cetmesin.
Açıuvlanıp aythan zamanda kibik da Allah etmesin.
Baylık ketmesin,
Carlılık cetmesin.
Cangılmazlık akıl,
Tavusulmazlık ırıshı Allah bersin.

* * *
Ey, keleyik, keleyik da,
Kuvanç-külkü köreyik.
Halal köllü biyçege
Salam-kelam bereyik.
Kuvanç-külkü köreyik da,
Toyda, oyunda tepseyik.
Tukum-cuvuknu esgerip,
Tolu arbaznı köreyik.
Mal-mülkügüz köp bolsun,
Ala seliüv bolsunla.
Cangı tölü andan da köp bolup,
Irbınlada solusunla.
Şo, üybiyçe
Ullu ömürnü caşasın.
Irahatlık Duniya’da
Sav ming konak sanasın.
Biyçeni
Kol ızı bereketli bolsun,
Ayak ızı cengil bolsun.
Kangası aşdan,
Çıkkırları bozadan tolsun.
Anı süymegen bu Duniya’dan tüp bolsun.
Ey, boza ayak a suvuydu,
“Nasıplını aşıma”, – dep,
Tıngılı cerge kuyuldu.

Biz munu içeyik,

 
MALKAR ALĞIŞ

Tıngılağız-tıngılağız-tıngılağız, avruvsuz boluğuz,
Tıngılamağanla bavursuz boluğuz.
Kuvançda boza ayaknı kolğa alayık,
Kırallıknı tüz colunda barayık,
Palahdan kurlay kalayık.
Alğış beri bolsun,
Karğış keri bolsun,
Anı süymegen teli bolsun,
Ağaçda aylanngan börü bolsun,
Ot cağasına ölü bolsun.
Bu kuvançha kuvannganla köp bolsunla,
Bu kuvançnı süymegenle ortabızdan tüp bolsunla.
Bu kuvançnı süymegenlege aythan sözleribiz ok bolsunla.
Altın bolsun teregigiz,
Kümüş bolsun keregigiz.
Kisey bolsun kölegigiz,
Ariuv bolsun süygenigiz,
İymanlı bolsun ölgenigiz.
Bu kuvanç köp cıllanı barsın,
Irıshı, nasıp üyügüzde tolup kalsın,
Aman adam mından çıkmay ölüp kalsın.
Irıshığız, nasıbığız köp bolsun,
Bolğanda da, alay bolsun:
Kökden cavğan cavun kibik,
Cerden çıkğan kırdık kibik,
Ağaçlada çırpı kibik,
Sabanlada kılkı kibik,
Kabartı’da cılkı kibik.
Irıshını, nasıpnı bergende, allayın bersin:
Katın berse – ariuvun bersin,
Koy berse – tüklüsün bersin,
İynek berse – sütlüsün bersin,
Ögüz berse – tarthanın bersin,
At bergende – çaphanın bersin!
Sıncırıbız kuruşmasın, üydegibiz uruşmasın.
Arbazıbız törtgül bolsun,
Kelinibiz ötgür bolsun.
Çerenibiz öre bolsun,
Kelinibiz tenglerine töre bolsun.
Arbazıbız taşlı bolsun,
Kelinibiz caşlı bolsun.
Atlannganda atha bolup,
Tebinngende malğa bolup,
Abınnganda tıyak bolup,
Karangıda çırak bolup,
Bir Allah’ha iynak bolup.
Kelgen kelinni ayağı colğa caraşsın,
Canı baylıkğa talaşsın.
Sözge homuh bolsun,
İşge ciger bolsun,
Tögeregi ulandan tolsun.
Erttenlikde ertte turup oltursun,
İngirlikge butu kibik urçuk toltursun.
Amanıbız altı bolsun,
Akılından cartı bolsun.
Ozğannı biz ozayık,
Ozğannı biz sozayık,
Bu kuvançnı beti bla,
Arğı tav arı bolsun,
Bergi tav beri bolsun,
Ortası kuvançdan tolsun.
Munu bizge kızğanıp bergen ese,
Kalğanı üy iyesine haram bolsun.
Ahşı töre biçeyik,
Konakbayğa cürekden
Ullu ırıshı tileyik.
Tatlı tengle ömürde da
Süyüşgenley kalayık.
Tav artından kün çıkğınçı,
Col köl alıp koyayık.
İgi tenglege oğurlu kün
Col köl alıuvçu bolayık.


Kaynak: http://karacayel.ucoz.com
Kategori: Karaçay-Malkar | Tarafından eklendi....: bagalikaracayli (2009-Agustos-17) | Yazar: Haluk Ulker W
Görüntüle: 402 | İzleme orani: 0.0/0
Toplam Yorumlar: 0
Sadece kayitli kullanicilar yorum ekliyebilir
[ Kayit Ol | Giriş ]
Giriş formu
Arama
Gazeteler

Dost siteler
KA MA TUR
Site kodu
karacayel

Copyright MyCorp © 2018Create a free website with uCoz